“มจร วิทยาเขตขอนแก่น” ศึกษาดูงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน “มจร”

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์, ศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา และประธานคณะทำงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของ มจร วิทยาเขตขอนแก่น ซึ่งนำโดย ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี รักษาผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ อาจารย์ ดร.เรียงดาว ทวะชาลี รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมคณะ ซึ่งมีประธานหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และอาจารย์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เข้าร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วย โดยประเด็นในการศึกษาดูงานมุ่งถอดบทเรียนหลักสูตรสันติศึกษา มจร ว่ามีการบริหารจัดการเรียนการสอนอย่างไรจึงตอบโจทย์สังคมปัจจุบัน โดยส่งผลต่อการประกันคุณภาพการศึกษาระดับดีเยี่ยม โดยมีอาจารย์ ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรหลักสันติศึกษา มจร ในฐานะดูแลการประกันคุณภาพหลักสูตรสะท้อนการพัฒนาหลักสูตรให้ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย

พร้อมกันนี้ พระปราโมทย์ วาทโกวิโท, ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตรสันติศึกษา มจร และเลขาศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มจร สะท้อนการขับเคลื่อนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มจร ในบริบทการขับเคลื่อนเชิงรุกเชิงรับตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำและนำเสนอกระบวนการฝึกอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ย พ.ศ.2562 โดยมุ่งพัฒนาผู้ไกล่เกลี่ยให้มีคุณภาพตามหลักสูตรที่ กพยช รับรอง จากนั้น ดร.สุทธิดา พาดฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มจร สะท้อนจำนวนคดีที่เข้ามาไกล่เกลี่ยในศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของ มจร ในรูปแบบของการสันติสนทนาหาทางออกและไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามกฎหมาย ซึ่งนำไปสู่การบันทึกข้อตกลง พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มจร

จากการศึกษาดูงานในครั้งนำไปสู่การดำเนินงานร่วมกัน ประกอบด้วย 1)เตรียมลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มจร วิทยาเขตขอนแก่น กับ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติและหลักสูตรสันติศึกษา พร้อมภาคีเครือข่ายจังหวัดขอนแก่น 2)เตรียมขับเคลื่อนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มจร วิทยาเขตขอนแก่นโดยให้ทีมศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มจร อยุธยา เป็นโค้ชเป็นพี่เลี้ยงอย่างเป็นระบบ 3)เตรียมจัดฝึกอบรมหลักสูตรไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ย พ.ศ.2565 ณ มจร วิทยาเขตขอนแก่น ในมกราคม 2566 ร่วมกัน 4)เตรียมพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นของหลักสูตรนิติศาสตร์เพื่อตอบโจทย์สังคมปัจจุบัน ถือว่าเป็นความร่วมมือกันที่ขยายผลไปสู่ภูมิภาคซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของท่านพระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะที่ปรึกษาศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มจร ถือว่าเป็นความร่วมมือที่ทรงพลังเพื่อเสริมสร้างสังคมสันติสุขขยายผลสู่ภูมิภาคอย่างแท้จริง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *