พล.อ.มณีกับงานฟื้นฟู พระพุทธศาสนา เสริมสร้างสันติสุขจชต ๒๑๓

เมื่อวันที่ ๑๒ มี.ค.๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค ๔ สน./เลขาธิการศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศสพ.จชต.) ร่วมกับ พันจ่าโท อนันต์ บุญสําราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา, พ.อ.จิรศักดิ์ คงทน รอง ผบ.ฉก.ยะลา, นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง, นายนรินทร์ เรืองวงศา อุปนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวอำเภอเบตง ร่วมเป็นประธาน ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างที่พักสงฆ์สันติราษฎร์คีรี (เขาช้างคู่) บ้านซาโห่ ต.ธารน้ำทิพย์ อ.เบตง จว.ย.ล. โดยมีพระครูสันติธรรมธร (ปฏิคม) เจ้าอาวาสวัดมาลาประชาสรรค์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ผู้เข้าร่วมพิธีประมาณ ๕๐๐ รูป/คน ซึ่งที่พักสงฆ์แห่งนี้ ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เสนองบพัฒนาก่อสร้างเสนาสนะ จำนวน ๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท ผ่าน ศอ.บต. โดย กพต. ได้อนุมัติในหลักการแล้ว

ต่อมาเวลา ๑๔.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ที่ปรึกษา เป็นประธานประชุมร่วมกับผู้นำหมู่บ้านปิยะมิตร และผู้นำเยาวชนคนรุ่นใหม่ ณ บ้านปิยะมิตร ๒ ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จว.ย.ล. มีประเด็นสำคัญดังนี้ ๑. ติดตามความคืบหน้าการต่อสัญญาขออนุญาตใช้พื้นที่ทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนของ บ้านปิยะมิตร ๑ – ๕ ต่อไปอีก ๓๐ ปี ปัจจุบันกำลังรวบรวมเอกสารเพิ่มเติมของบ้านปิยะมิต ๒ – ๔ เพื่อนำเสนอให้ ครม.พิจารณาต่อไป

๒. วางแผนการพัฒนาพิพิธภัณฑ์บ้านปิยะมิตรไทย ณ บ้านปิยะมิตร ๒ ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตงฯ ได้แก่ จัดหาอาวุธของ จคม.ที่ส่งมอบให้ทางการมาแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์, การขออนุญาตนำเข้าวัสดุอุปกรณ์จากประเทศมาเลเซีย, การขอรับการสนับสนุนแหล่งกำเนิดไฟฟ้า(โซล่าเซลล์) เพื่อใช้ที่ดอกไม้เมืองหนาวและพิพิธภัณฑ์ โดยผ่านพลังงานจังหวัดยะลา ในวงเงินประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และเมื่อดำเนินการเสร็จคณะกรรมการกำหนดให้เปิดทำการ ๓๐ เม.ย.๖๗ เป็นต้นไป

๓. การขอรับการสนับสนุนการปรับปรุงเส้นทางภายในหมู่บ้านปิยะมิตร ๑ – ๕ โดยเสนอเรื่องไปยัง โยธาธิการจังหวัดยะลา, กอ.รมน.ภาค ๔ สน. และ นพค.ภาค ๔ เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป ๔. แผนการปรับปรุงสวนดอกไม้เมืองหนาว กำหนดวงเงินประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อให้มีมาตรฐานมากขึ้น โดยใช้เวลาปรับปรุงประมาณ ๙ เดือน

๕. วางแผนเตรียมการจัดงานประจำปีการออกมารายงานตัว “ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย” โดยใช้บ้านปิยะมิตร ๒ เป็นสถานที่จัดงาน ซึ่งจะเชิญผู้ที่มีอุปการคุณในอดีตและผู้บริหารระดับสูงทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคร่วมเป็นเกียรติในงาน ๖. แนวทางการดำเนินงานของสมาคมเยาวชนบ้านปิยะมิตร เพื่อช่วยเหลือสมาชิกบ้านปิยะมิตรและสังคมภายนอก ปัญหาที่พบก็คือเงินทุนที่มีอย่างจำกัดฯ ๗. การเสียภาษีในอาสินของสมาชิกให้กับ อบต. ในพื้นที่ มติที่ประชุม ให้ดำเนินการตามกฎหมายกำหนด/ระเบียบข้อบังคับต่อไป

เมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค.๖๖ เวลา ๑๘.๓๐ – ๒๐.๐๐ น. พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ พร้อมด้วย พระครูโฆสิต สุตาภรณ์ หน.ฝ่ายแผนงาน/โครงการและสาธารณสงเคราะห์, พระครูสมุห์บุญมา อาทโร, นายนพรุจน์ แก้วรุ่งเรือง นายวิชิต กิจจะเสน คณะกรรมการศูนย์พัฒนาฯ และนายกุศล ขุนดำ ผช.เลขาธิการศูนย์พัฒนาฯ ประชุม/หารือเพื่อขับเคลื่อนงานศูนย์พัฒนาฯ ณ ค่ายสิริธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จว.ป.น. โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์โปรแกมซูม (Zoom) มีประเด็นสำคัญดังนี้

๑. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ ๑.๑ การทอดผ้าป่าวัดบูรพาราม เมื่อ ๑๑ มี.ค. ๖๖ เพื่อนำปัจจัยสมทบทุนซื้อที่ดินบึงปึกยาว ได้ยอดรวมทั้งสิ้น ๑,๖๐๗,๕๓๒ บาท ๑.๒ การประชุมหารือการขับเคลื่อนงานด้านศาสนาและพหุวัฒนธรรม (ประจำไตรมาส ๒ ปีงบประมาณ ๖๖) ๒. หารือ/ประสานงาน ๒.๑ การชำระเงินที่ดินปึกยาว ในส่วนที่ค้างจ่ายและแผนในอนาคต ๒.๒ การเตรียมการข้อมูลการประชุมหารือการขับเคลื่อนงานด้านศาสนาและพหุวัฒนธรรม (ประจำไตรมาส ๒ ปีงบประมาณ ๖๖) ในวันที่ ๑๗ มี.ค.๖๖ ณ ศอ.บต. โดยคณะกรรมการศูนย์พัฒนาฯ, สมาคมเพื่อความมั่นคงฯ และสมาพันธ์ไทยพุทธ จชต. จะประชุมร่วมกันเพื่อสรุปปัญหาและนำเสนอต่อไป ๒.๓ แนวทางการส่งเสริมศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ต้นแบบนำร่อง ๒.๔ การส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วในพื้นที่ว่างของวัดที่อยู่พื้นที่ชุมชนห่างไกล ๒.๕ ความคืบหน้าโครงการ “นำไทยพุทธคืนถิ่น” ในพื้นที่ต่างๆ ที่ศูนย์พัฒนาฯ รับผิดชอบดำเนินการ ๒.๖ กำหนดการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาฯ และสมาคมเพื่อความมั่นคงฯ ในห้วงวันที่ ๒๐ – ๒๖ มี.ค.๖๖

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *