“วิสาร “พอใจ “ธนาคารโค-กระบือ” พร้อมจัดพิธีมอบโคเกษตรกรพาน

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ ส.ส.เชียงราย เขต 3 พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า ได้มีกิจกรรมพิธีมอบโค ในโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ซึ่งเป็นโครงการที่ดีเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ตนต้องขอขอบคุณกรมปศุสัตว์ที่ได้จัดกิจกรรมดังกล่าว

ด้านนายพงษ์พันธ์ ธรรมมา รองอธิบดีกรมศุสัตว์ กล่าวว่าพิธีมอบโคให้เกษตรกรยืมเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริเป็นโครงการหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยกรมปศุสัตว์เป็นผู้ดำเนินการ และเป็นศูนย์รวมในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจน ที่มีอาชีพในการทำนาทำไร่ได้อย่างแท้จริงวัตถุประสงค์ที่สำคัญของธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ เพื่อช่วยให้เกษตรกรที่ยากจนทั่วประเทศได้มีโค-กระบือไว้ใช้แรงงาน และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

เป็นการช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นโค-กระบือเป็นส่วนสำคัญในการเกื้อหนุนกับระบบเกษตรอินทรีย์และเกื้อหนุนกิจกรรมในไร่นา “มูลโค-กระบือ” เป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตเกษตรอินทรีย์ ทำให้เกษตรกรเกิดการพึ่งพาตนเอง และฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโค-กระบือเป็นหลักประกันความเสี่ยงของครอบครัว เป็นแหล่งรายได้ เป็นการออมเงินเป็นทรัพย์สินที่เปรียบเสมือนธนาคารประจำบ้าน ซึ่งเกษตรกรสามารถใช้แรงงานในครอบครัว และพืชอาหารสัตว์ในท้องถิ่นในการเลี้ยงดู ก่อให้เกิดความผูกพันกับโค-กระบือ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตในสังคมวัฒนธรรม ประเพณีของคนไทย

ด้านนายพืชผล น้อยนาฝาย ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย กล่าวว่าพิธีมอบโค ให้เกษตรกรยืมเพื่อการผลิตตาม โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ด้วยกรมปศุสัตว์ ได้ส่งมอบโคจากการไถ่ชีวิตโค-กระบือ ของผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันบริจาคเงิน เพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือ เข้าร่วมโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ให้กับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย นำมาช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ และสร้างความรัก ความสามัคคีในชุมชน ให้กับวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาตามนโยบายของรัฐให้เกษตรกรที่มีความสนใจด้านอาชีพการเลี้ยงสัตว์ และสมัครเข้าร่วมโครงการ ภายใต้เงื่อนไขโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ซึ่งเกษตรกรจะต้องคืนลูกตัวแรกเมื่ออายุครบ 18 เดือน ให้กับโครงการ และเมื่อครบสัญญา 5 ปี โครงการฯจะมอบกรรมสิทธิ์แม่โค พร้อมลูกตัวที่ 2 , 3 , 4 ให้กับเกษตรกรต่อไปสำหรับในวันนี้ จังหวัดเชียงราย ได้รับสนับสนุนโคเนื้อ จากโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ จำนวน 30 ตัว ซึ่งเป็นเกษตรกรที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบของโครงการฯ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *